Det skal bygges nytt aktivitetshus med flerbrukshall ovenfor Fjell skole, opp mot Fjell barnehage, samt at  det skal etableres nye skolebygg på Fjell skole. Arbeidene utføres av entreprenør HENT AS.
Byggeperioden er planlagt gjennomført fra januar 2018 til juli/august 2020.
Det er foreløpig satt opp følgende overordnede fremdriftsplan:

– Etablering av riggplass
– Riving bygg A, B og C
– Bygging aktivitetshus/flerbrukshall
– Nybygg skole
– Utomhusarbeider

januar/februar 2018
januar til medio april 2018
januar 2018 til juli 2019
medio april 2018 til oktober 2019
januar 2020 til juli 2020

Støyende arbeider: I forbindelse med spunting, transport og andre bygningsarbeider må det påregnes noe støy. Drammen Eiendom KF beklager ulempene dette måtte medføre. Anleggsarbeidene vil til enhver tid følge gjeldende forskrifter om begrensning av støy og rystelser.

Det vil ikke pågå støyende arbeider mellom kl. 22.00 og 06.00. Drammen Eiendom KF vil i anleggsperioden informere alle naboer om fremdrift på byggeplassen og holde alle spesielt oppdatert om støyende arbeider. Informasjon vil legges ut i postkassene i nabobyggene, sendes per e-post eller lignende, ved behov.

Vi vil fremheve følgende perioder hvor det kan være litt ekstra støy:

– Spunt mot Fjell barnehage
– Riving bygg A, B og C
– Riving bygg D

januar til medio februar 2018
januar til medio april 2018
september til desember 2019

Det må påregnes at noen av aktivitetene kan forskyves noe i tid.
Transport: Tungtransport vil i anleggsperioden hovedsakelig gå via E-18/Skoger, til/fra Austadveien og Laurits Grønlands vei.
Inngjerding av anlegget er vist med røde streker på tegningen under. Innkjøring til anleggsområdet vil hovedsakelig skje via port 1 og 2.

Det bes om at eventuelle henvendelser vedrørende prosjektet går via styret i borettslaget

Med vennlig hilsen
Drammen Eiendom KF