Fellesutgifter / husleie gjeldene fra 1. januar 2017

For 2017 vil husleiene/felleskostnadene øke med 3,0% i grunnleien som i hovedårsak kommer av økte kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon).
Fyring, og strøm økes ikke, således at den totale merkostnad for å bo i vårt borettslag øker med om lag 2,72 %.