forkjøpsrett fjell

Forkjøpsrett

Hva er forkjøpsrett?

Som medlem har du forkjøpsrett på borettslagboliger som er tilknyttet NBBO når de legges ut for salg.

Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at du har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er omsatt får den med lengst ansiennitet velge først.

Det følger av borettslagets vedtekter hvilken gruppe av forkjøpberettigede som har best rett. Det vanlige i de tilknyttede borettslagene er at andelseiere i borettslaget har best rett. Denne forkjøpsretten blir betegnet som den interne forkjøpsretten i borettslaget. Dernest vil det være medlemmer i NBBO som har forkjøpsrett.

Du kan ikke bruke forkjøpsrett dersom en borettslagsbolig overføres innen familie av tidligere eier.

Les mer om forkjøpsretten her.

God Jul

Fjellhagen p-plass

P-plasser om vinteren

Vinteren er på vei og vi husker vel alle hvordan den ble i fjor. Dessverre var det slik at mange slurver med å måke parkeringsplassen sin fri for snø. Vi ønsker å minne om et av vilkårene for å disponere p-plass er punkt 5.3 i parkerings bestemmelsene denne lyder:

«Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand. Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet med leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes plassen som gjesteplass.»

Vi vil i år følge ekstra nøye med på om punkt 5.3 overholdes og informerer herved  om at gjentatte overtredelser vil få konsekvenser i form av at andelseier mister sin plass. Vi har mange på vente liste som ønsker plass.

Dere kan lese mer om parkeringsbestemmelser her.

Parkeringsbestemmelser

Endringer på bruksenhetsnummer (bolignummer)

Bruksenhetsnummer (bolignummer)

I forbindelse med installasjon av nye strømmålere i høst ble det oppdaget feilregistrert bruksenhetsnummer også kjent som H nummer, som en resultat av feilen har mange leiligheter fått nytt bruksenhetsnummer. Det er IKKE gjort noe endringer på våre interne leilighetsnummere som eksempelvis ligner dette 6-B-12.
(Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt alle nettselskaper i Norge å installere ny automatisk måler hos alle sine nettkunder innen 1. januar 2019.)

Hva er bruksenhetsnummer?
Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen for Ieiligheter i flerbolighus og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Det er den unike adressen til leiligheten du bor i.

Hvorfor bruksenhetsnummer?
Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett.

www.kartverket.no

Åpning av nye aktivitetsområder på Fjell

Mandag 11. juni, kl. 11.30 markeres det at nok en milepæl er nådd i Fjell 2020- prosjektet. Selveste ordfører Tore Opdahl Hansen vil foreta åpningen av fire nye uteanlegg. Vi starter markeringen med åpning av anlegget på Fjell Bo og Servicesenter kl. 11.30, og går så opp til bydelshuset for åpning av anlegget der, ca kl. 12.00. Ved bydelshuset vil det bli tale og litt underholdning, og servering av boller og saft. Se vedlagte invitasjon med rute og tidspunkter.

Vi håper store og små vil delta for å lage god stemning!

Velkommen.

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Fjellhagen Borettslag
Dato: Mandag 28. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 18:00
Sted: Fjell Bydelshus

Innkallingen kommer i postkasse/dørmatte senest på kvelden onsdag 16. mai.
Husk å fylle ferdig navneseddel/fullmakt for levering på døren til registrering!
Møt i tide da innsjekking tar noe tid.

Neon – Fjell aktivitetshus

Neon Aktivitetshus er et oppholdssted for deg som er ung, og en mulighetenes arena hvor du kan få inspirasjon, veiledning og gjennomføringskraft til å realisere det du drømmer om.

Hit kan du komme etter skoletid og bare være, få deg et lett gratis måltid, hygge deg med venner i et trivelig fellesskap, få leksehjelp, og ikke minst kaste deg ut i spennende aktiviteter! Her møter du alltid engasjerte voksne som brenner for å gi deg støtte og veiledning til å realisere det du tror på og drømmer om.

Ungdomsklubben byr på musikk- og medierom, kafé, bordtennisrom, verksted, aktivitetssal og spill fasiliteter.

Mandag: Jentekafe kl.14:30 – 16:30 (7. trinn – 18 år).
Tirsdag: Juniorklubb kl.13:30 – 17:00 (4. – 7. trinn).
Onsdag: Ungdomskafe kl. 15:00 – 20:00. (8. trinn til 18. år).
Torsdag: Juniorklubb kl.13:30 – 17:00. (4. – 7. trinn).

Langåpent hver fjerde uke. Følg med på arrangementer på siden vår!

Varsel om bytte av strømmålere i Fjellhagen borettslag

Som følge av en lovendring skal alle strømmålere byttes. Etter den nye forskriften er det ikke lov å ha felles måling av strøm, slik som vi har hatt det i borettslaget. De gamle målerne vil bli skiftet med nye digitale målere hos hver enkelt andelseier. Når målerne blir byttet vil hver andelseier motta strømregning direkte til seg.

Samtidig vil a konto innbetalingen opphøre. Den nye strømregningen andelseierne får, vil bestå av to deler. Den ene delen er nettleie, og det er Glitre Energi som eier nettet. Den andre delen er strømmen, som blir avlest på den enkeltes måler. Dette kommer på egen regning.

Styret i borettslaget har inngått avtale med strømleverandøren LOS AS om å levere strøm til alle andelseiere i borettslaget. Dette er for å sikre at alle får strøm til en best mulig pris i overgangsfasen.

Vi understreker at den enkelte står fritt til å velge strømleverandør senere, om det er ønske om det. Normalt vil det være 14 dagers oppsigelsesfrist.

Dere vil få nærmere informasjon om dato for bytte når dette blir fastsatt. Det er ikke nødvendig at noen er hjemme når måleren skiftes. Vi vil sende ytterligere informasjon fra Glitre og LOS så snart dette foreligger.

Styret understreker at denne endringen er pålagt ved lov, og at vi må rette oss etter pålegg myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir.

Informasjon vedrørende prosjektet Fjell 2020

Det skal bygges nytt aktivitetshus med flerbrukshall ovenfor Fjell skole, opp mot Fjell barnehage, samt at  det skal etableres nye skolebygg på Fjell skole. Arbeidene utføres av entreprenør HENT AS.
Byggeperioden er planlagt gjennomført fra januar 2018 til juli/august 2020.
Det er foreløpig satt opp følgende overordnede fremdriftsplan:

– Etablering av riggplass
– Riving bygg A, B og C
– Bygging aktivitetshus/flerbrukshall
– Nybygg skole
– Utomhusarbeider

januar/februar 2018
januar til medio april 2018
januar 2018 til juli 2019
medio april 2018 til oktober 2019
januar 2020 til juli 2020

Støyende arbeider: I forbindelse med spunting, transport og andre bygningsarbeider må det påregnes noe støy. Drammen Eiendom KF beklager ulempene dette måtte medføre. Anleggsarbeidene vil til enhver tid følge gjeldende forskrifter om begrensning av støy og rystelser.

Det vil ikke pågå støyende arbeider mellom kl. 22.00 og 06.00. Drammen Eiendom KF vil i anleggsperioden informere alle naboer om fremdrift på byggeplassen og holde alle spesielt oppdatert om støyende arbeider. Informasjon vil legges ut i postkassene i nabobyggene, sendes per e-post eller lignende, ved behov.

Vi vil fremheve følgende perioder hvor det kan være litt ekstra støy:

– Spunt mot Fjell barnehage
– Riving bygg A, B og C
– Riving bygg D

januar til medio februar 2018
januar til medio april 2018
september til desember 2019

Det må påregnes at noen av aktivitetene kan forskyves noe i tid.
Transport: Tungtransport vil i anleggsperioden hovedsakelig gå via E-18/Skoger, til/fra Austadveien og Laurits Grønlands vei.
Inngjerding av anlegget er vist med røde streker på tegningen under. Innkjøring til anleggsområdet vil hovedsakelig skje via port 1 og 2.

Det bes om at eventuelle henvendelser vedrørende prosjektet går via styret i borettslaget

Med vennlig hilsen
Drammen Eiendom KF

 

Forslag til generalforsamling

Generalforsamlingen 2018 blir avholdt mandag 28.mai 2018 kl. 18:00 i storsalen på Fjell bydelshus.

Forslag til generalforsamling må være oss i hende senest onsdag 14.mars kl 18:00.

Alle forslag må være skriftlig, underskrivet og datert.